Gå til indhold

Hoftenære lårbensbrud

Hoftenære lårbensbrud for den +65-årige patient

Den Nationale Styregruppe for lærings- og kvalitetsteams besluttede i sin tid at igangsætte et lærings- og kvalitetsteam vedr. den +65-årige patient med hoftenært lårbensbrud (LKT Hoftenære lårbensbrud). Det er et sygdomsområde med stor morbiditet og mortalitet samt et område der udgør en stor belastning af sundhedsvæsenet. Projektets overordnede fokus var at sikre, at patienter på tværs af landet mødes med et ensartet højt kvalitetsniveau i behandlingen.

I LKT Hoftenære lårbensbrud deltog de sygehuse, der opererer patienter med hoftenært lårbensbrud samt et antal kommuner.

Baggrund for etablering af LKT Hoftenære lårbensbrud:

  • Der er tale om et sygdomsområde med stor morbiditet og mortalitet
  • Der er en uhensigtsmæssig variation i behandlingskvaliteten bl.a. i forhold til 30-dages overlevelse efter operation
  • Området har betydning for flere af de nationale kvalitetsmål: Primært kvalitetsmål 1. Bedre sammenhængende forløb samt kvalitetsmål 4. Behandling af høj kvalitet.
  • Det var muligt at tage afsæt i eksisterende data fra Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud.

MÅL FOR LKT HOFTENÆRE LÅRBENSBRUD

Projektets overordnede mål var at sikre patienter på tværs af landet et ensartet højt kvalitetsniveau i behandling og rehabilitering.


DE TRE INDSATSOMRÅDER I LKT HOFTENÆRE LÅRBENSBRUD

Der var følgende indsatsområder for forbedringsprojektet:

  1. Optimering af modtagelse af patienten
  2. Optimering af patientens forløb under indlæggelse
  3. Anbefalinger til mobilisering og genoptræning efter udskrivelse

EKSPERTGRUPPEN

De konkrete mål for forbedringsarbejdet blev defineret af en ekspertgruppe bestående af kliniske eksperter fra regionerne (lægefaglig ekspertise inden for ortopædkirurgi, anæstesi og geriatri, sygeplejefaglig ekspertise inden for ortopædkirurgi og anæstesi, samt terapeutfaglig ekspertise), tre kommunale repræsentanter, en repræsentant fra Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud og en repræsentant fra Landsdækkende Database for Geriatri.

REGION SYDDANMARK  var NATIONAL PROJEKTLEDER FOR PROJEKTET

Region Syddanmark var national projektleder for LKT Hoftenære lårbensbrud og havde derfor det overordnede ansvar for at koordinere og gennemføre projektet. Projektet gennemførtes i tæt samarbejde med de øvrige regioner. 

Ved spørgsmål kontakt da egen regions LKT-tovholder, se oversigt over tovholdere her:

KOMMUNERNES DELTAGELSE I LKT HOFTENÆRE LÅRBENSBRUD

Ekspertgruppen lagde med valg af overordnede mål og delmål  vægt på bl.a. mobilisering og genoptræning efter udskrivelse. På den baggrund blev Ekspertgruppen af den nationale Styregruppe for LKT opfordret til at henvende sig til KL med et ønske om, at der kunne inviteres 1-2 kommuner fra hver region til at indgå i LKT Hoftenære lårbensbrud. Kommunerne blev udpeget via de 5 KKR’er. I alt indgik 8 kommuner i LKT Hoftenære lårbensbrud. Det var Rebild, Hjørring, Aalborg, Herning, Nordfyns, Fredericia, Roskilde og Helsingør. De deltagende kommuner i projektet deltog fra 2. læringsseminar der havde fokus på mobilisering og genoptræning efter udskrivelse.

LÆRINGS- OG LEDELSESSEMINARER

I LKT-Hoftenære lårbensbrud blev der afhold 5 lærings- og ledelsesseminarer. Programmerne kan tilgås ved henvendelse til LKT-sekretariatet. Du kan finder kontaktinformationerne her:

HER KAN DU FINDE RELEVANT MATERIALE: