Gå til indhold

LKT: Sammenhængende Hoftebrudsforløb

Hoftebrud hos ældre - et område med forbedringspotentiale

Borgere over 65 år, der får et hoftenært lårbensbrud er en gruppe med stor morbiditet og mortalitet. Patientgruppens belastning af sundhedsvæsenet er stor og ligeledes har det konsekvenser for den kommunale ældrepleje, hvis borgeren ikke genvinder mobiliteten. For patienter, der er opereret for et hoftenært lårbensbrud, er der altid en overgang mellem primær- og sekundærsektor. Sygehusene varetager operationen, den akutte postoperative pleje samt indledende genoptræning, mens kommunerne overtager pleje og rehabilitering efter få dages indlæggelse. 

Ifølge årsrapporten fra Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud er der tale om et sygdomsområde, hvor der fortsat kan konstateres en uønsket variation i behandlingskvalitet og outcome på tværs af landet. I Danmark er resultaterne generelt set lidt dårligere end, hvad der opnås i andre lande. Men der er steder i Danmark, hvor resultaterne er på højde med, eller bedre end de internationale resultater. Det vil sige at der eksisterer viden på området, som kan danne udgangspunkt for læring og forbedring. 

 

LKT Sammenhængende Hoftebrudsforløb 2023-2025

December 2021 besluttede Styregruppen for LKT, at temaet for det næste LKT skulle være hoftenære lårbensbrud. Det kommende LKT Sammenhængende Hoftebrudsforløb vil have fokus på hele patientforløbet for borgere 65+ med hoftenære frakturer og særligt på optimering af samspillet mellem regioner og kommuner. 

Indstillingen til LKT'et kom fra Region Syddanmark og bygger på et lokalt succesfuldt projekt "Kom trygt hjem". Det nye LKT skal desuden tage afsæt i erfaringerne fra det tidligere LKT for hoftenære fraktur fra 2018-20.

Udgangspunktet er, at LKT Sammenhængende Hoftebrudsforløb skal være tværsektorielt for at det kan lykkes at forbedre det samlede patientforløb. De lokale forbedringsteams vil derfor bestå af et hospital OG en eller flere af de kommuner, som ligger i hospitalets optageområde. Udvælgelsen af deltagende kommuner og hospitaler foregår i de 21 sundhedsklynger. 

Projektbeskrivelsen til LKT Sammenhængende Hoftebrud udarbejdes af ekspertgruppen i løbet af første halvår 2023 og forventes endeligt godkendt af styregruppen for LKT ultimo 2023. LKT Sammenhængende Hofteforløb forløber over en to-årig periode, og forventes igangsat medio 2024.

Region Syddanmark er, i samarbejde med KL som repræsentant for kommunerne, national tovholder for LKT'et. 

 

Kontaktpersoner LKT Sammenhængende hoftebrudsforløb:

Specialkonsulent Trine Helverskov, Kvalitet og Forskning, Region Syddanmark
Mail: trine.helverskov@rsyd.dk , tlf.: 2029 1339

Chefkonsulent Lise Holten, Center for Sundhed- og Socialpolitik, KL
Mail: LHT@kl.dk , tlf.: 3370 3558

Konsulent, Susanne Søndergaard, Kvalitet og Forskning, Region Syddanmark
Mail: suso@rsyd.dk , tlf.: 2920 1982

 

Læs mere: