Gå til indhold

LKT: Sammenhængende Hoftebrudsforløb

Hoftebrud hos ældre - et område med forbedringspotentiale

Borgere over 65 år, der får et hoftenært lårbensbrud, har en øget risiko for efterfølgende sygdom og død. Gruppen har i øvrigt ofte et betydeligt behov for indsats fra såvel sundhedsvæsenet som den kommunale ældrepleje. For borgere, der er opereret for et hoftenært lårbensbrud, er der altid en overgang mellem primær- og sekundærsektor. Sygehusene varetager operationen, den akutte postoperative pleje samt indledende genoptræning, mens kommunerne overtager pleje og rehabilitering efter få dages indlæggelse. 

Ifølge årsrapporten 2022 fra Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud er borgere med hoftebrud en skrøbelig og stor patientgruppe, som på tværs af landet i et vist omfang behandles forskelligt og med varierende resultat. Der er dog flere steder i Danmark gode erfaringer med at forbedre forløbet for borgere med hoftebrud. Det vil sige at der eksisterer viden på området, som kan danne udgangspunkt for læring og forbedring. 


LKT Sammenhængende Hoftebrudsforløb 2024-2026

Den nationale Styregruppe for LKT har igangsat lærings- og kvalitetsteam (LKT) Sammenhængende Hoftebrudsforløb, som har fokus på at forbedre forløbet for ældre borgere (65+) med hoftebrud og særligt på optimering af samspillet mellem sygehuse og kommuner.

LKT Sammenhængende Hoftebrudsforløb er baseret på det lokale succesfulde projekt ”Kom Trygt Hjem” om udvidet samarbejde mellem sygehus og kommune efter udskrivelse. Herudover omfatter LKT’et på også indsatser med fokus på mobilisering og genoptræning på baggrund af erfaringer fra det tidligere LKT for hoftenære fraktur fra 2018-20.

Det er en nødvendig forudsætning for at kunne lykkes med indsatserne i LKT Sammenhængende Hoftebrudsforløb, at deltagelse sker i et forpligtende samarbejde mellem et sygehus og mindst en kommune. Beslutningen om deltagelse træffes i hver af de 21 sundhedsklynger i løbet af 1. og 2. kvartal 2024, hvorefter der nedsættes lokale tværsektorielle forbedringsteams.

Projektbeskrivelsen til LKT Sammenhængende Hoftebrud er udarbejdet af en tværfaglig national ekspertgruppe med repræsentanter fra sygehuse, kommuner og almen praksis i løbet af første halvår 2023. 

LKT Sammenhængende hoftebrudsforløb indeholder tre mål:

•    Borgere oplever gode, sammenhængende forløb efter hoftebrud
•    Borgere med hoftebrud genvinder funktionsniveau som før bruddet
•    Borgere med hoftebrud undgår øget sygdom efter brud

Der følges op på LKT’ets mål med fastsatte resultatindikatorer, og der er tilknyttet konkrete indsatser og procesmål til hver af de seks indsatsområder (se evt. projektbeskrivelsen).

Nedenfor findes også en visualisering af sammenhæng mellem indsatser og mål i LKT’et.

Tidsplan: Er under udarbejdelse

Region Syddanmark er, i samarbejde med KL som repræsentant for kommunerne, national tovholder for LKT'et. 

Kontaktpersoner LKT Sammenhængende hoftebrudsforløb:

Specialkonsulent Trine Helverskov, Kvalitet og Forskning, Region Syddanmark
Mail: trine.helverskov@rsyd.dk , tlf.: 2920 1339

Chefkonsulent Lise Holten, Center for Sundhed- og Socialpolitik, KL
Mail: LHT@kl.dk , tlf.: 3370 3558

Konsulent, Susanne Søndergaard, Kvalitet og Forskning, Region Syddanmark
Mail: suso@rsyd.dk , tlf.: 2920 1982

Opdateret: 24.01.24

 

Læs mere:

Forbedringsprojektet

Materiale til opstart