Gå til indhold
Juni 2022

3. ledelses- og læringsseminar i LKT Børnediabetes

Den 16. juni 2022 afholdes 3. ledelses- og læringsseminar i LKT Børnediabetes. De lokale forbedringsteams har siden marts 2020 arbejdet med at forbedre behandlingen af børn og unge med type 1 diabetes. Nu samles de for sidste gang til et fysisk seminar i regi af projektet. Programmet for dagen kan findes her:

 

Læs mere om LKT Børnediabetes her:

LKT Børnediabetes afsluttes i efteråret 2022. 

Opstart af nyt LKT

Tværsektorielle patientforløb for +65-årige med hoftenære lårbensbrud’ er blevet udvalgt i indstillingsrunden om opstart af nye LKT’er

Indstillingsrunden, hvor der kunne indstilles forslag til kommende LKT’er, sluttede i august 2021. Styregruppen for Lærings -og kvalitetsteams vurderede de indkomne forslag og besluttede den 16. december 2021 at igangsætte et nyt Lærings- og kvalitetsteam.

Det udvalgte initiativ er ”Tværsektorielle patientforløb for +65-årige med hoftenære lårbensbrud”. Initiativet forventes at bygge videre på erfaringer fra tidligere LKT på området samt et lokalt succesfuldt projekt der hedder ’Kom Trygt Hjem’. I projektet var der fokus på det tværsektorielle samspil mellem kommuner og regioner, som er nødvendigt for at sætte borgere med hoftenære lårbensbrud i centrum. I løbet af projektet lykkedes det at øge overlevelsen i tiden efter operationen, reducere antallet af genindlæggelser i tiden efter udskrivelse og slutteligt at øge den sundhedsrelaterede livskvalitet.

Det kommende LKT’s overordnede mål besluttes af ekspertgruppen, men en gentagelse af mål om at øge overlevelse inden for 30 dage efter operationen og at reducere antallet af genindlæggelse inden for 30 dage fra udskrivelse er en mulighed.

Læs mere

Forberedelserne til det kommende LKT med fokus på ’Tværsektorielle patientforløb for +65-årige med hoftenære lårbensbrud’ påbegyndes medio 2022 med forventet opstart af selve LKT’et i 2023. Der bliver delt projektledelse mellem en kommune og Region Syddanmark. Kontaktperson i Region Syddanmark er Susanne Søndergaard på suso@rsyd.dk.

Marts 2023

Indstilling til nye LKT’er

Der er den 16. marts 2023 åbnet for indstillinger til nye LKT’er. Indstillingsperioden løber frem til den 23. august 2023.

Indstillingerne skal tage afsæt i et lokalt succesfuldt projekt. Projekter kan eks. være forskningsprojekter, forbedringsprojekter/kvalitetsprojekter eller andre former for projekter.

Projekter, der indstilles til LKT, skal indeholde følgende:

 • Klart og afgrænset genstandsfelt (hvad er det projektet undersøger/afprøver)
 • Skal basere sig på evidens, best practice eller succesfulde erfaringer og resultater
 • Der skal være faglig konsensus
 • Skal være relevant for en større patientgruppe/borgergruppe
 • Klart definerede og velbeskrevne mål for projektet
 • Afsæt i et lokalt succesfuldt projekt/indsats

Herudover er det en fordel, hvis projekter er tværfaglige og/eller tværsektorielle – men det er ikke et krav

Hvem kan indstille?

Kun indbudte organisationer kan indstille emner til LKT. Hvis man ønsker at indstille et emne til LKT, har man mulighed for at henvende sig til en af nedenstående organisationer:

 • Region Nordjylland
 • Region Midtjylland
 • Region Syddanmark
 • Region Sjælland
 • Region Hovedstaden
 • Kommunernes Landsforening (KL)
 • Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)
 • Sundhedsklyngerne
 • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
 • Sundhedsstyrelsen
 • Lægemiddelstyrelsen
 • Sundhedsdatastyrelsen
 • Socialstyrelsen
 • Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Danske Patienter
 • Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)
 • Dansk Selskab for Patientsikkerhed
 • Lægevidenskabelige Selskaber (LVS)
Fyldt sal til Læringsseminar. hvor alle fremmødte lytter til oplæg

Foto fra et LKT-læringsseminar. Her ses første læringsseminar for LKT Børnediabetes, marts 2020

November 2021

LKT Tvang i Psykiatrien

Den 30. november afholdt lærings- og kvalitetsteamet Tvang i Psykiatrien læringsseminar. 

Det overordnede formål med LKT Tvang er at forebygge og dermed reducere omfanget af tvang ved at styrke det tværsektorielle samarbejde med patienten i centrum.

Læs mere her om lærings- og kvalitetsteamet.

 

Fremmødte til Læringsseminar 2018 lytter til oplæg

Foto fra et læringsseminar for et Lærings- og Kvalitetsteam i november 2018