LKT: ADHD

ADHD hos børn og unge

Det er besluttet nationalt at oprette et lærings- og kvalitetsteam (LKT) inden for ADHD-området, nærmere bestemt ADHD hos børn og unge.

Med henblik på at afgrænse en indsats nærmere på et område der er præget af kompleksitet og mange aktører i patientforløbet, har der været nedsat en arbejdsgruppe i efteråret 2018 med regional repræsentation af Børne- og Ungdomspsykiatrien, kommunal Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, speciallæger inden for børne- og ungdomspsykiatrien og patient/pårørende (udpeget via ADHD-foreningen).

Denne arbejdsgruppe har haft til formål at give faglige input til, hvordan en indsats kan afgrænses. I arbejdet har der ligeledes været fokus på at inddrage patient/pårørende-perspektivet.

På baggrund af den faglige arbejdsgruppes anbefalinger besluttede Styregruppen for LKT på møde i november 2018, at der skal nedsættes en ekspertgruppe for LKT ADHD, som skal udarbejde et udkast til en projektbeskrivelse, som omfatter områderne

  • Nationale forskelle i henvisningspraksis og
  • Løbende opfølgning efter udredning – med fokus på ansvarlig kontaktperson i patientens forløb og fælles målsætninger for patienten.

Det forventes, at ekspertgruppen kan påbegynde sit arbejde primo 2019.